Vydraženie Vlastníctna po novom

Už dva roky platia pre získanie vlastníctva k nehnuteľnostiam Vydržaním nasledovné podmienky:

  • Osvedčiť dobromyseľnosť pri vstupe do pokojného užívania nehnuteľnosti, že nehnuteľnosť vlastník (navrhovateľ v konaní pred súdom vo veci osvedčenia vydržania) vlastní, t.j. prečo ohľadne tejto časti pozemku hovorí: Moje v 1/1-ine, v 1/2-ici, .. .  Vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.
  • Osvedčiť dobromyseľnosť a nerušenosť držby Nehnuteľnosti po dobu 10 /desiatich/ rokov.

Osvedčiť v tomto prípade zákonného pojmu ustanovenia § 359a zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok znamená dokázať.

Postup k osvedčeniu vydržania je cez súd. U notára to už nie je možné. Zmena legislatívne nastala od 1.5.2021. Na konanie o potvrdení vydržania je miestne príslušný súd, v ktorého obvode je nehnuteľnosť.

Zákon č. 161/2015 Z.z. požaduje, aby návrh na súd obsahoval:

  • príbeh o získaní vlastníctva vydržaním, t.j. právnymi slovami zákona „opísanie skutočností, z ktorých vyplýva, že navrhovateľ splnil predpoklady pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním,“,
  • označenie nehnuteľnosti podľa údajov z katastra nehnuteľností; v praxi často je situácia potreby geometrického plánu na zameranie vydržiavanej nehnuteľnosti,
  • označenie dňa, keď navrhovateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu vydržaním,
  • označenie účastníkov konania:
  • Vždy ten, kto má v čase začatia konania o potvrdení vydržania zapísané na liste vlastníctva vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo vecné právo k nehnuteľnosti, ktorej sa konanie o potvrdení vydržania týka.
  • Správca lesného pozemku,
  • Slovenský pozemkový fond.
  •  tzv. všeobecné náležitosti podania (uvedenie súdu, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis).

O návrhu sú na začiatku tri zákonné možnosti rozhodnutia: Súd návrh buď odmietne; alebo zamietne; alebo vydá vyzývacie uznesenie. Návrh je spoplatnený súdnym poplatkom vo výške € 99,50.

Fáza po vyzývacom uznesení časovo trvá minimálne šesť mesiacov, čo je lehota na oznámenie námietok kohokoľvek proti vyzývaciemu uzneseniu. Ďalší postup časovo aj vecne závisí od toho, či proti vyzývaciemu uzneseniu sú podané námietky. O námietkach rozhoduje súd tak, že buď návrh na vydanie osvedčenia o vydržaní zamietne, alebo vydá uznesenie o potvrdení vydržania.

Po právnej stránke má uznesenie o potvrdení vydržania deklaratórny význam vo vzťahu k vzniku vlastníckeho práva.

Zdieľať:

Máte nejaké otázky? Napíšte mi, prosím, správu.

info@janazlochova.sk

Zostaňme v kontakte.

Vyplňte, prosím, kontaktný formulár.