SPOLOČNÝ DVOR – prípadová štúdia

Reálny prípad z praxe z vysporiadania (spolu)vlastníctva k spoločnému dvoru pre dva rodinné domy so vstupom cez spoločnú bránu z hlavnej cesty, keď vlastnícke vzťahy k pozemku spoločného dvora boli od roku 1966 nastavené tak, že každému vlastníkovi domu patril podiel 1/2 v spoločnom dvore. Spoločný dvor bol v čase začatia riešenia veci v stave zápisu v tzv. registri „C“ katastra nehnuteľností, vôľu a finančné prostriedky mal len jeden vlastník domu a vlastnícka situácia z jeho uhla pohľadu podielu k spoločnému dvoru bola tak, že na príslušnom liste vlastníctva boli zapísaní dvaja už dve generácie zomrelí spoluvlastníci, štyria spoluvlastníci (príbuzní v nepriamom rade vlastníka domu), ktorým vlastníctvo nepatrilo pre dávne právne úkony právnych predchodcov v kombinácii s chybou v dedičskom konaní, a ohľadne podielu jedného z nich bola poznámka o exekučnom konaní. Vzťahy medzi vlastníkmi domov boli dobré.

Cieľ

Cieľ bol dosiahnuť zápis na list vlastníctva spoluvlastníckeho podielu 1/2 v prospech vlastníka rodinného domu.

Základným predpokladom úspechu vysporiadania vo veci bolo ustáliť okruh dedičov po nebohých zapísaných spoluvlastníkoch – manželoch, pričom muž bol dvakrát ženatý, s potomkami z oboch manželstiev, z ktorých už taktiež niektorí boli nebohí. Veľkým prínosom pri práci boli vedomosti vlastníčky domu o rodinných pomeroch a mnohé kontakty na príbuzných – inak roztrúsených nielen na Slovensku, ale aj v Čechách a v zámorí – a chuť za viacerými vycestovať. Niektorí, samozrejme, boli riešení prostriedkami komunikácie na diaľku.

Návrh riešenia

Ponúkali sa tri cesty riešenia:

  • notárske osvedčenie vyhlásenia o vydržaní spoluvlastníckeho práva k spoločnému dvoru; v danom čase roku 2018 Notársky poriadok upravoval možnosť vydržanie cestou notára, ale žiadni z viacerých oslovených notárov nebol ochotný preštudovať si pripravený návrh vrátane príloh predpísaných zákonom s odôvodnením kontrol z Ministerstva spravodlivosti a množstvom súdnych konaní o nesplnenie podmienok vydržania;
  • dodatočné dedičské konania v kombinácii so zmluvami o prevode spoluvlastníckeho práva v súčinnosti s exekútorom,
  • podanie žalobného návrhu na súd o určenie spoluvlastníckeho práva.

Ako to dopadlo?

Taktika cez dodatočné dedičské konanie v spojení s darovacími zmluvami bola dotiahnutá do úspešného konca. Rozhodujúcim faktorom výberu riešenia bolo, že:

  • zapísaní spoluvlastníci uznávali vlastnícke právo vlastníčky domu k spoločnému dvoru a že spoluvlastník, ohľadne ktorého bolo poznačené exekučné konanie, s exekútorom komunikoval, splácal podľa dohodnutého splátkového kalendára, a teda exekučné konanie vyústilo v skončenie exekúcie pre vymoženie pohľadávky, keď exekútor následne zaslal príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru, tzv. kvitanciu s návrhom na výmaz exekúcie,
  • potomkovia nebohých, na liste vlastníctva zapísaných, spoluvlastníkov taktiež uznali (spolu)vlastnícke právo k spoločnému dvoru vlastníčky rodinného domu, a podpísali potrebné plnomocenstvo na zastupovanie v dedičských konaniach.

Kto čítaním tohto článku číta „svoj prípad“?

Zdieľať:

Máte nejaké otázky? Napíšte mi, prosím, správu.

info@janazlochova.sk

Zostaňme v kontakte.

Vyplňte, prosím, kontaktný formulár.