Pokiaľ ste mojím klientom a/alebo odberateľom poučných a inšpiratívnych textov a/alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s tzv. GDPR, t.j. Zásadami spracúvania osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“ alebo „Nariadenie“), účinným od 25.5.2018 a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“ ), účinným od 25.5.2018.

Kto je správca a hlavný spracovateľ údajov?

Som JUDr. Jana Zlochová, LL.M., IČO: 420 13 933, so sídlom P. O. Hviezdoslava 83/13, 036 01 Martin, pracovisko Tajov 182, PSČ: 976 34, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.janazlochova.sk.

Vaše osobné údaje spracúvam ako správca, t.j. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete tak urobiť e-mailom na: info@janazlochova.sk.

Prehlásenie k oznámeným osobným údajom

Prehlasujem, že ako správca zverených osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Nariadením a Zákonom, a:

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracúvam osobné údaje, ktoré mi zveríte dobrovoľne, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

zasielanie poučných a/alebo inšpiratívnych textov v rámci marketingu

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, prípadne meno a priezvisko, potvrdením funkčného tlačidla v e-maili, využívam za účelom priameho emailového marketingu – zasielanie obchodných ponúk; robím tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladám, že Vás informácie odo mňa zaujímajú, a to po dobu neodhlásenia sa z tzv. odberu použitím odhlasovacieho odkazu.

poskytovanie služieb, plnenie zmluvy 

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, prípadne meno a priezvisko, potrebné k plneniu zmluvy.

vedenie účtovníctva

Ak ste klientom, osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem k naplneniu zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Cookies

Pri prechádzaní mojej webovej stránky je zaznamenávaná Vaša IP adresa, ako dlho sa na stránke zdržiavate, a z ktorej stránky prichádzate.

Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu môžem ponúknuť ešte lepšie a adresnejšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu.

Moju webovú stránku môžete prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Pri práci s osobnými údajmi, tieto chránim citlivo a s odbornou starostlivosťou pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Sledujem a udržujem dostupné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie a/alebo zničenie zverených osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K zvereným osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť rovnako dobre ako ja, alebo ešte lepšie ako ja, a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to nasledovní poskytovatelia:

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Samozrejme, že v takom prípade pri výbere, budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Poskytovanie dát mimo Európskej únie

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú adekvátnu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Výpočet práv v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma na e-mail: info@janazlochova.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je naplnené už touto informačnou stránkou ‚Zásady spracovania osobných údajov.‘

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja Vám doložím v lehote 14 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávam a prečo. Pokiaľ sa u Vás niečo zmení alebo zbadáte, že osobné údaje o Vás sú neaktuálne alebo neúplné, máte právo na ich doplnenie a zmenu.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávam o Vás nepresné údaje, alebo že vykonávam spracovanie nezákonne, ale chcete zmazať len niektoré údaje, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania.

Právo na prenos údajov; pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že Vám informácie dodám v elektronicky čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý); nechceme na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky osobné údaje o Vašej osobe zo svojho systému, aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na realizáciu práva na výmaz potrebujem 30 dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom. V tomto prípade tak zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané príslušným daňovým a/alebo účtovným právnym predpisom. O dokončení výmazu Vás budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade s Nariadením a/alebo Zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Budem veľmi rada, pokiaľ najprv budete mňa o tomto podozrení informovať, aby som sa tými mohla zaoberať a vec vyriešiť k Vašej spokojnosti a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, články či produkty a služby Vám zasielam, ak ste mojimi klientmi na základe Vášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ mojim klientom ešte nie ste, posielame Vám ich len na základe udeleného súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.

Mlčanlivosť

Uisťujem Vás, že ja aj moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať zverené osobné údaje, sme povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie zverených osobných údajov.

Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez Vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 21.03.2023.

Vyplňte, prosím, kontaktný formulár.