Je rozdiel medzi právnikom a advokátom?

Práve som v dianí prípadu predaja domu, ktorý majiteľka získala dedením od svojej sesternice. Dom má v súčasnosti krásnu hodnotu, a keďže vlastníčka je staršia osoba, dom nepotrebuje, rozhodla sa ho predať. Dedila výlučný podiel k domu, pozemku pod domom a záhrade. Dom bol postavený začiatkom 60-tych rokov, A! vlastníčka sa dozvie, že časť pozemku v rámci oplotenia pozemkov, je vo vlastníctve fyzickej osoby s poznačeným exekučným záložným právom, časť vlastní SR, v zastúpení Lesy SR, a príslušná obec. Vec je riešiteľná. Záujemci o kúpu sú.

Úloha právnika, ako človeka pracujúceho s právom, je daná. Naštudovať skutkové okolnosti relevantné pre predaj nehnuteľností, tieto právne posúdiť, navrhnúť riešenie pre optimálny kúpno-predajný proces. Takúto istú úlohu má vo veci aj advokát. Je možné, že z pohľadu diferenciácie, ako bola odovzdaná v rámci povinnej praxe, budú rovnakú úlohu plniť rozdielnym spôsobom.

Fyzická osoba, ktorá vlastní v rámci oplotenia časť pozemku, tento vlastní tzv. titulom osvedčenia notára o splnení podmienok vydržania vlastníctva. Bolo to ešte za úpravy, keď takýto postup bol predpokladaný zákonom, a notári „podľa neho“ postupovali. Brániť sa proti „neoprávnenému“ vydržaniu bolo, resp. je, možné podaním žaloby o nesplnenie podmienok vydržania. Žaloby vo veciach vlastníctva sú vo všeobecnosti náročnou a zodpovednou robotou. Ako všetko! Vo vlastníckych veciach sa zídu tak skúseností ako aj právnické vzdelanie. 

Vlastníčka disponuje viacerými písomnými dokladmi k domu: kúpnou zmluvou o kúpe spoluvlastníckeho podielu k časti pozemku; listinou, že pôvodný pozemok bol dohodou spoluvlastníkov v dobe pred výstavbou domu reálne rozdelený na samostatné celky, ktoré si (spolu)vlastníci vydelene, výlučne a nerušene užívali, územným rozhodnutím, stavebným povolením, aj rozhodnutím o užívaní domu, vytyčovacím náčrtom o priebehu hranice so susedom. Z pohľadu práva spĺňa ONA všetky podmienky pre svoje vlastníctvo, a dobre sformulovanou žalobou svoje vlastníctvo získa. Právnik urobí právne kroky tak, aby sa tomu tak stalo. Advokát vie síce tiež urobiť právne kroky k zápisu vlastníctva, avšak zároveň potrebuje byť praktický a konať v záujme klienta, ktorý v tomto prípade uprednostňuje rýchly predaj domu. Advokát teda ponúkne právnu radu odkúpiť podiel od vlastníka so zapísaným exekučným záložným právom a urobí kroky k tomu. 

Právnik je osoba, ktorá sa venuje právu a jeho uplatňovaniu v spoločnosti, a prirodzene ponúkne cestu podľa zákonov dať potvrdiť vlastníctvo v prospech vlastníčky domu a faktickej užívateľky nehnuteľností v rámci oplotenia; načo odkupovať niečo, čo už fakticky vlastním, len tento faktický stav je potrebné dať do súladu so stavom právnym. Nebyť exekučného záložného práva k vlastníkovi, ktorému formálne svedčí zápis vlastníctva, právnik prirodzene pred podaním žaloby je povinný sa pokúsiť vyriešiť vec dohodou, v tomto prípade by bolo namieste podpísanie darovacej zmluvy.  

V rozdiele podľa vyššie popísaného medzi právnikom a advokátom je nosný uhol pohľadu záujmu klienta, ktorý pre advokáta má byť neustálym podcast motívom jeho právnej služby.

Teória v širšom zmysle hovorí k právnikovi ďalej aj, že môže mať rôzne špecializácie, podľa toho, aké právne služby poskytuje a komu, a teda okrem výkonu advokácie, môže byť právnik napríklad prokurátor, sudca, notár, právny poradca, exekútor, alebo učiteľ práva.

Tiež sa právna teória zaoberá rozdielom medzi právnikom a advokátom tak, že tieto dva pojmy sa často zamieňajú, ale nie sú to synonymá. Právnik je každá osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie v práve, teda titul magister alebo doktor práv. Advokát je právnik, ktorý okrem toho splnil ďalšie podmienky, ako napríklad koncipientskú prax a advokátske skúšky. Advokát je oprávnený poskytovať právne služby sústavne a za odmenu, zatiaľ čo právnik nie.

Pre klienta je dôležité vedieť, či sa obracia na právnika alebo advokáta, pretože to má vplyv na kvalitu a zabezpečenie poskytovaných služieb. Advokát musí spĺňať vyššie odborné a etické štandardy, musí byť poistený zo zodpovednosti za škodu a má zákonnú povinnosť mlčanlivosti. Právnik nemusí mať ani jedno z toho. Navyše, ak sa klient nechá zastupovať právnikom na súde, nemá nárok na náhradu trov konania v prípade úspechu.

Ako zistiť, či je niekto právnik alebo advokát? Najjednoduchší spôsob je pozrieť sa na stránku Slovenskej advokátskej komory, kde je zoznam všetkých advokátov na Slovensku. Ak tam niekto nie je uvedený, nie je advokát a nemôže Vám poskytovať právne služby za peniaze.

Zdieľať:

Máte nejaké otázky? Napíšte mi, prosím, správu.

info@janazlochova.sk

Zostaňme v kontakte.

Vyplňte, prosím, kontaktný formulár.